Kontratatzaile profila

Txaportako industrialdean Udalak jabetzan dituen lursailen jabetasuna osorik besterentzea 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota:

Prozedura:

Epemuga:  

Gaia / Objeto:

Txaportako industrialdean Udalak jabetzan dituen IIA-2 eta II(z) lursailen jabetasuna osorik besterentzea / Enajenación del pleno dominio de la parcela propiedad municipal en suelo urbano industrial de Txaporta: Finca resultante IIa-2 y Finca II (z).

Lizitazio-aurrekontua (BEZ Kanpo) / Presupuesto de licitacion (IVA Excluido):

239.419 euro (BEZ kanpo). Gorakoa eskaini ahal izango da. / 239.419 euros (IVA excluido), mejorable al alza.

Adjudikaziorako prozedura / Procedimiento de adjudicación:
Enkantea. Irizpideak: Administrazio Baldintza Berezien karatulan ezarritakoak. / Subasta. Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Proposamenak aurkezteko muga-eguna / Fecha límite presentación proposiciones:
Hamabost (15) egun natural, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzen den biharamunetik zenbatzen hasita, eta aipatutako epemugaren azken eguneko 13:00ak arte. / Hasta las 13:00 horas durante los 15 días naturales siguientes contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el B.O.B.

Argibide eskaintzak aurkezteko tokia / Lugar de presentación de ofertas e información:
a) Eskaintzak aurkeztu / Presentación de ofertas
HAZ (Herritarrentzako Arreta Zerbitzua) / SAC (Servicio de Atención al Cliente)
Gernika-Lumoko Udala / Ayuntamiento de Gernika-Lumo
Foru Plaza, 3
48300 - Gernika-Lumo
b) Informazioa eta dokumentazioa lortzeko lekua / Información y obtención de documentación
Idazkaritza / Secretaría
Gernika-Lumoko Udala
Foru Plaza, 3 (1. solairua)
48300 - Gernika-Lumo
Telefonoa: 94.627.02.06
idazkaria@gernika-lumo.net

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: