Bermea/abala itzuli

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? / Zertan datza?: Exijitutako betebeharrak betetzen direla bermatzen duen fidantza/abala itzultzeko eskaera.

Nork eskatu ahal du?: Abala jarri zuenak edo beren legezko ordezkariak.

Noiz eskatu daiteke: Fidantza edo abala jarri zen horretarako bukatutzat jotzen denean eta itzultzeko edo baliogabetzeko data amaitu denean.

Eskaera eredua

 Bermea itzultzeko eskabidea (PDF 94kb). Behar bezala betetako eskabidea eta, ahal izanez gero, diru-sarreraren frogagiriaren kopia

Dokumentazioa

  • Besteak

Legezko informazioa

Prezioa:

Doan.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea:

Aurreikusitakoa: hil bat

Legezkoa: 3 hilabete

Administrazioaren isiltasuna: ezezkoa.

Aplikatu beharreko araudia

  • 3/2011 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena nahiz bestelako berariazko araudia.
  • Euskal Herriko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea.
  • Horiekin bat datozen eta ezar dakizkiokeen gainerako lege-arauak.
  • Zerga legeria.

Oharrak

Non eta nola tramitatzen da?:

Udalak atzera egite hori onartuko du eta prozedura amaitutzat joko du, beti ere hirugarren bat interesik aurkezten ez badu. Kasu honetan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 91. Artikuluak adierazten duenari eutsiz ekingo zaio.

Udalak dagokion diru kopurua itzuliko dio eskatzaileari (EIOri dagokion partea bakarrik)